เพราะไส้แกนกลางของ แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท ALPOLIC®/fr มีคุณสมบัติพิเศษในการป้องกันไฟ ที่ประกอบด้วยส่วนผสมหลักของ Non-Combustible Mineral Filled Core: Aluminum Trihydroxide – Al(OH)3 ซึ่งผ่านการทดสอบความทนไฟจากสถาบันชั้นนำ ของโลกตามมาตรฐาน

และการทดสอบความทนไฟระดับสากลอีกหลายมาตรฐานทั่วโลก

จึงทำให้มีความทนไฟและไม่ก่อให้เกิดควันพิษที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้อาคารในกรณีเกิดเพลิงไหม้โดยผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน Combustion Toxicity Test of New York State (UFPBC)


คุณสมบัติความทนไฟของแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท APOLIC®/fr ได้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานที่กำหนดขึ้นในประเทศต่าง ๆ ดังนี้

สถาบันวิจัย Southwest ของอเมริกา (SwRl) ได้ทำการทดสอบการเผาไหม้บนผิววัสดุ ของวัสดุผลิตภัณฑ์ และเครื่องจักรกลที่ใช้ ในการก่อสร้างโดยอ้างอิงตามมาตรฐานต่าง ๆ เช่น ASTM E84, NFPA 255, UL723, UBC42-1, CAN4-S102 และ UL 910 เพื่อสนองความต้องการของอุตสาหกรรม ในเรื่องการกันไฟ โดยมีขีดความสามารถและเครื่องอำนวยความสะดวกในการทดสอบ พร้อมให้บริการดังนี้

  • อาคารทดสอบขนาด 4,000 ตารางฟุต
  • ระบบการทดสอบที่มีความละเอียด และคอมพิวเตอร์ประเมินผลสมรรถนะสูง
  • ตารางแสดงผล และเอกสารการทดสอบที่แจ้งผลให้ทราบได้ทันที
  • สามารถส่งผลการทดสอบที่รับรองโดยหน่วยงานสหรัฐฯ ด้วยความรวดเร็ว และแม่นยำ

การทดสอบเรื่องการทนไฟของ SwRl ได้รับการยอมรับจากองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานในการควบคุมอาคารระดับชาติรับรองโดย สภากฎหมายควบคุมอาคารของสหรัฐอเมริกา (CABO), สำนักงานควบคุมอาคารอเมริกัน (BOCA), สำนักงานควบคุมอาคารสากล (ICBO) และสหพันธ์สากลของกฎหมายอาคารในรัฐทางใต้ (SBCCI) ด้วยเกียรติคุณที่ได้รับดังกล่าว SwRl จึงสามารถให้บริการตั้งแต่การทดสอบเรื่องความทนไฟ, การบันทึกชื่อไว้ในทำเนียบ, การติดฉลากรับรอง และการติดตามผลได้ตามมาตรฐานการรายงานผลการประเมินแห่งชาติ หมายเลข NER-TL351 และ NER - QA409


มาตรฐานการทดสอบความทนไฟของวัสดุแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิทที่ใช้ในประเทศชั้นนำของโลก

มาตรฐาน
การทดสอบ
รูปประกอบ วิธีการทดสอบ หมายเหตุ
NFPA 285 หรือ ISMA Test (Intermediate Scale Multi-story Apparatus Test) NFPA 285 หรือ ISMA Test (Intermediate Scale Multi-story Apparatus Test) ในประเทศสิงคโปร์ กำหนดให้วัสดุที่ใช้เป็นผนังแคลดดิ้งภายนอกอาคาร (External Wall Cladding) ที่เป็นโลหะและมีไส้กลาง (Metal Composite Material) จำเป็นต้องผ่าน การทดสอบความทนไฟตามมาตรฐาน NFPA 285 เท่านั้น และห้ามใช้วัสดุที่มี PE หรือพลาสติกอื่นๆเป็นส่วนประกอบ
ISO 5660-1
Cone Calorimeter Test
ทดสอบโดยการเผาด้วยวิธีการแผ่รังสีความร้อนเป็นเวลา 20 นาที วัสดุที่ทดสอบจะต้องไม่ปล่อยความร้อนรวม (Total Heat Release) มากกว่า 8 MJ/m2 และต้องไม่ปล่อยความร้อนเกินกว่า 200 kW/m2 มากกว่า 10 วินาทีติดต่อกัน โดยในการทดสอบวัสดุต้องไม่เกิดการแตกหรือแยกออกจากกัน

ในประเทศญี่ปุ่นจะเรียกว่า “ Heat Release Test ” ที่จะสามารถระบุความไม่ติดไฟ (Non – Combustible) และความติดไฟ(Combustible) ของวัสดุทดสอบ ซึ่งนำมาใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการทดสอบความทนไฟของแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท ชนิดไส้กลางกันไฟ ในภาพทางซ้ายมือจะเห็น ไส้กลาง PE (ระหว่างแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท) ติดไฟ หลอมเหลวและไหลหยดลงสู่เบื้องล่าง รวมทั้งปล่อยก๊าซพิษออกมาในระหว่างการลุกติดไฟ

UBC 26-3
Interior Room Corner Test
ทดสอบโดยการเผาเชื้อเพลิงที่เป็นไม้มีน้ำหนัก 30 ปอนด์ที่มุมห้องจำลอง ขนาด 8 ฟุต x 12 ฟุต สูง 8 ฟุต นาน 15 นาที โดยจะสังเกตุและวิเคราะห์พฤติกรรมการลามไฟ ของวัสดุที่ใช้ทำแผ่นผนังภายในอาคาร รวมทั้งความสูงของเปลวไฟ และอุณหภูมิ ที่ระดับ 3/4 ของห้องทดสอบ โดยหลังการทดสอบวัสดุจะต้องไม่ถูกเผาไหม้จนเกรียม ไม่ปล่อยควันพิษ และไม่เกิดการลามไฟ

มาตรฐานนี้มีใช้อย่างแพร่หลาย ในหลากหลายประเทศ สำหรับวัสดุแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท ที่นำไปใช้เป็นผนังภายในอาคาร


มาตรฐานการทดสอบที่พึงระวังและไม่ควรใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาความทนไฟ และการลามไฟของแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท
ชนิดไส้กลาง PE

มาตรฐาน
การทดสอบ
รูปประกอบ วิธีการทดสอบ ทำไมจึงไม่ควรใช้มาตรฐานนี้ สำหรับแผ่น ACM
ASTM E-84Tunnel Test

ASTM E-84 เป็นการวัดค่าดัชนี การลามไฟ (Flame Spread Index) ของวัสดุในอุโมงค์ หรือ Chamber ความยาว 7.62 เมตร โดยใช้ชิ้นทดสอบขนาด 0.5 x 7.32 เมตร วางคล้ายกับฝ้าเพดาน ในอุโมงค์ ทดสอบ แล้วทำการจุดไฟให้ความร้อน โดยใช้แก๊ซ (Gas Burner) เป็นเวลา 10 นาที แล้วทำการวัดระยะคืบของการลามไฟ จากนั้นจึงใช้ค่าดัชนี การลามไฟ (Flame Spread Index)มาแบ่ง Class ของวัสดุ แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท ชนิดไส้กลาง PE หลายยี่ห้อ ใช้อ้างอิงว่าผ่านการทดสอบนี้ เนื่องจากเมื่อไส้กลาง PE ถูกความร้อนเผา จะเกิดการหลอมเหลว (Melt) และไหลย้อย (Drip) ลงสู่เบื้องล่าง เหลือเพียงผิวอลูมิเนียม ด้านหน้า-หลัง 2 แผ่นที่ประกบอยู่ ทำให้การวัดระยะคืบของการลามไฟ จึงไม่ได้ สะท้อนพฤติกรรมจริง ของไส้กลาง PE ของแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท กลายเป็นการวัด การลามไฟของ ผิวอลูมิเนียมที่เหลืออยู่ เท่านั้น โดย ASTM ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนใน “ ASTM E 84 – 06 Section 1.4 ” หรือ “ASTM E84 – 00 Section 1.5 ” ด้วยข้อความตรงกันว่า “ Testing of materials that melt, drip or delaminate to such a degree that the continuity of the flame front is destroyed results in low flame spread indices that do not relate directly to indices obtained by testing materials that remain in place” จึงสรุปได้ว่าไม่ควรใช้ มาตรฐานนี้ ในการทดสอบ แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท
BS 476 Part 6 และ Part 7
ทดสอบโดยวัดระยะคืบที่เกิดการลามไฟ ซึ่งคล้ายคลึงกับมาตรฐาน ASTM E-84 แต่จัดวางชิ้นทดสอบในแนวตั้ง การทดสอบทำโดยการแผ่รังสีความร้อน ตั้งฉากกับแผ่นทดสอบ อยู่ในที่เปิด ดังรูปในการทดสอบไส้กลาง PE ของแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท จะเกิดการหลอมเหลว (Melt) และไหลย้อย (Drip) ลงสู่เบื้องล่าง ในขณะทดสอบจนเหลือเพียงผิวอลูมิเนียม ด้านหน้า-หลัง 2 แผ่นที่ประกบอยู่ ทำให้การวัดระยะคืบของการลามไฟ ไม่ได้สะท้อนพฤติกรรมจริง ของไส้กลาง PE และแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท และสรุปได้ว่าไม่ควรใช้ มาตรฐานนี้ในการทดสอบ แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิทเช่นกัน

ทั้ง 2 การทดสอบข้างต้นมีช่องโหว่ที่สามารถนำไปอ้างอิงผิดๆ ได้ ทั้งนี้ ASTM ได้ระบุแจ้งเตือนไว้ว่า ASTM E-84ไม่เหมาะสมกับวัสดุบางชนิด ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการแอบอ้างมาตรฐานดังกล่าว พรบ. ควบคุมอาคาร (Building Code) ในหลายประเทศ เช่น สิงคโปร์ และ ออสเตรเลีย จึงห้ามไม่ให้ใช้วัสดุแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท ชนิดไส้กลาง PE สำหรับการก่อสร้างผนังอาคาร